Privacy policy

Erotica Palace gaat zorgvuldig om met de privacygegevens van haar klanten en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van administratie, zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Uiteraard gaan wij zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om.

  • Alle persoonsgegevens worden in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.
  • Erotica Palace heeft maatregelen genomen opdat persoonsgegevens, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, accuraat, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.
  • Binnen Erotica Palace is verwerking van persoonsgegevens toegestaan aan personen voor wie en voor zover dat met het oog op de uitoefening van hun functie nodig is.

Contactgegevens

Erotica Palace
info@eroticapalace.nl
KVK: 59197501

Gegevens die worden vastgelegd en verwerkt

Erotica Palace kan persoonsgegevens van jou vastleggen en verwerken, doordat je gebruik maakt van de website en/of doordat je het contactformulier invult. De volgende gegevens worden hierbij verwerkt:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
  • Internetbrowser, cookies en apparaattype

Bewaartermijn

Erotica Palace bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is, om haar doelen te realiseren en te voldoen aan wet- en regelgeving. De gegevens zullen ‐ tenzij anders overeen is gekomen en wettelijk verplicht is ‐ maximaal een jaar bewaard blijven.

Delen met anderen

Erotica Palace verstrekt jouw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Persoonsgegevens kunnen zonder toestemming worden verstrekt aan derden voor zover hiervoor:

  • Een wettelijke grondslag aanwezig is (bijvoorbeeld in het kader administratie)
  • Indien dat ‐ gelet op het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld ‐ is toegestaan en de betrokkene redelijkerwijs kan weten dat verstrekking plaats kan vinden

Gegevens inzien, wijziging en/of verwijderen

Je hebt het recht om je eigen persoonsgegevens in te zien, te beperken, te corrigeren, aan te vullen en/of in zijn geheel uit ons administratie te verwijderen. Dit laatste volgt na een inzageverzoek. Correctie of verwijdering mag worden gevraagd indien de gegevens feitelijk onjuist zijn, niet nodig zijn om het doel te behalen, als de gegevens in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt of als men niet langer toestemming wil geven aan Erotica Palace voor het gebruik van zijn/haar gegevens. Dit laatste is alleen mogelijk als Erotica Palace de betreffende gegevens niet meer nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst.

Indien je een verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering wilt indienen, willen wij jou verzoeken om het contactformulier in te vullen of een e-mail hierover te sturen naar info@eroticapalace.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Erotica Palace neemt de beveiliging van jouw persoonsgegevens uiterst serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat wij hiertegen niet goed beveiligd zijn of dat er een aanwijzing is van misbruik, neem dan contact op via het contactformulier of via info@eroticapalace.nl

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Erotica Palace gebruikt enkel technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek op onze website geplaatst wordt op jouw apparaat. De cookies zijn noodzakelijk om de website naar behoren te laten werken.

Je kunt jezelf afmelden voor het plaatsen van cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook de eerder verzamelde gegevens in cookies in je internetbrowser ook zelf verwijderen.

Toegang van derden tot persoonsgegevens

Binnen Erotica Palace kunnen persoonsgegevens worden verstrekt ter uitvoering van toetsing en inspectie. Hierbij valt te denken aan accountant, interne audit of inspectie. Deze personen betrachten vanuit hun functie zich te houden aan hun geheimhoudingsplicht.

Klachten

Klachten over het niet juist uitvoeren van het privacybeleid kunnen via de website van Erotica Palace geuit worden of via de mail info@eroticapalace.nl.

Autoriteit Persoonsgegevens

Je hebt het recht om een klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens in te dienen bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Datum laatste wijziging: 01 juli 2022